Vei, trafikk, drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold av vei

Helt siden 2012 har vi hatt kontrakter med Statens Vegvesen, Østfold og Viken fylkeskommune for drift og vedlikehold av vei. Vi har derfor mye erfaring, bred kompetanse og kan tilby det meste av tjenester innen drift og vedlikehold av vei. Blant disse er:

  • Rensk av grøfter
  • Utskiftning av kummer og stikkrenner
  • Rensk av stikkrenner
  • Feiing
  • Vask av vei
  • Vask av skilt
  • Oppsetting av skilt
  • Skraping og lapping av grusveier
  • Lapping av asfaltveier
  • Kantslått

Trafikk

Vi har nødvendig kompetanse, sertifikat og utstyr til å avvikle trafikken på best mulig vis. Enten det er ved en ulykke, veiarbeid, lasting av tømmer eller et arrangement kan vi hjelpe til. Vi gjør jobben fra start til slutt, helt fra utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan til nødvendige tiltak, som oppsetting av skilt. Tversgående (bufferbil) og langsgående sikring, oppsetting av skilt, midlertidig trafikklys og manuell dirigering er noen av de risikoreduserende tiltakene vi kan gjennomføre for å sikre trafikken.

Vinterdrift

På vinteren sørger vi for fremkommelighet på 774km med fylkesvei. Helt fra Kornsjø i Halden kommune til Nordre Mangen i Aurskog-Høland kommune. Vi har døgnbemannet vakttelefon for kontrakten Østfold Øst som strekker seg fra Halden til Rømskog. Gjennom overvåking av vei, kameraer langs veien, publikumsmeldinger og friksjonsmålinger sørger vi for å sette i gang riktige tiltak, enten det er brøyting, strøing, salting eller snørydding. 

For henvendelser om veg og informasjon om vegmeldinger, ring vegtrafikksentralen på 175.